تعلیم بازی

عنوانتعلیم بازی
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۲۰ تیر ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۴۴ (۱۳۲۱)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعبازی, کوشش, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی ضرورت توجه وزارت معارف به فراهم آوردن امکانات بازی و ورزش برای دانش آموزان و لزوم گنجاندن آموزش بازی در برنامه های درسی مدرسه ها.