تعلیم الاطفال

عنوانتعلیم الاطفال
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٩٩د
پدیدآورندگانمازندرانی (مفتاح الملک), محمود بن یوسف
تاریخ تولد - وفات

۱۲۲۳ش.- ؟

پدیدآورندگان همکارمازندرانی (مفتاح الملک), محمود بن یوسف
ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۲۸۶
تعداد صفحه٢ج
اندازه٥/١١*٥/١٦ س.م
پدیدآورندگان

محمود مفتاح الملک

موضوعادبیات تالیف, بی نا, چاپ سنگی, غیرداستان, کتاب, کتاب درسی, محمود بن یوسف مازندرانی, محمود مفتاح الملک
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

نوع چاپ

چاپ سنگی

متن کامل