تعطیل مدارس کارنامه ساز

عنوانتعطیل مدارس کارنامه ساز
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۴۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴
موضوعآیندگان, مدرسه غیردولتی, مقاله
متن کامل

انتقاد از کسب درآمد در مدارس ملی، نداشتن صلاحیت اخلاقی، تعطیلات زیاد در این مدارس و تقسیم بندی آن ها به سه گروه.Nike Sneakers | FASHION NEWS