تربیت و زبان مادری

عنوانتربیت و زبان مادری
گونهمقاله
نویسندگاننگرنده,
ناشرسخن
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

بهمن و اسفند ۱۳۳۸

شماره

دوره۱۰ ش۸ (آبان ۱۳۳۸): ۷۹۷-۸۰۲؛ ش۱۰ (دی ۱۳۳۸): ۱۱۳۷-۱۱۴۲؛ ش۱۱و۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲۶۶-۱۲۷۴
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآموزش زبان مادری, سخن, مقاله, نگرنده
متن کامل

بررسی ضرورت گفتار و نوشتار درست به زبان فارسی، اهمیت پرداختن به زبان مادری و فرهنگ و سنت های ملی و ارائه ی پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزش زبان کودکان در مدرسه ها.