ترانه های ملی

عنوانترانه های ملی
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۲۹۹ک
پدیدآورندگان همکارپایان, لطف الله م
عنوان فرعیشامل بیست و دو قطعه تصنیف سرود و آهنگهای محلی برای ویلن
ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۳۲۶
تعداد صفحه(۴۸)ص
اندازه۱۶*۲۳س.م
پدیدآورندگان

بسعی و اهتمام لطف الله مفخم پایان

موضوعبسعی, بی نا, کتاب, لطف الله مفخم پایان
بهاء

۶۰ریال

متن کامل