تحلیلی از خواندنی های مناسب کودکان قبل از دبستان سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷

عنوانتحلیلی از خواندنی های مناسب کودکان قبل از دبستان سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانمحمدی, سوسن سلطان, میرهادی, توران
متن کامل

فهرستی از کتاب های مناسب گروه سنی کودکان قبل از دبستان منتشر شده در سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ و تحلیل آن‌ها. بررسی میزان تالیف به ترجمه، عوامل رکود در نشر کتاب های مناسب برای رسیدن به هدف اصلی که شناخت نقش و کارآیی و نقاط ضعف کتاب های مناسب کودکان قبل از دبستان در برآورده کردن هدف های کودکان است.