تحصیل علم یا ترقی عقل

عنوانتحصیل علم یا ترقی عقل
گونهمقاله
نویسندگاننصر, ولی الله
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۰۳۴
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۰۴

شماره

س ۱ ش ۵ (۱ مرداد ۱۳۰۴): ۴-۱۱؛ ش ۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶-۱۳
موضوعتعلیم و تربیت, علم آموزی, مقاله, نصر، ولی الله
متن کامل

بررسی اهمیت و لزوم پرورش افراد و توصیه به تحصیل علم به صورت های گوناگون.