تاریخچه پیدایش اولین کودکستان ایرانیبرسابهو برنامه آن

عنوانتاریخچه پیدایش اولین کودکستان ایرانیبرسابهو برنامه آن
گونهمقاله
شماره دسترسی٤١٦٧
ناشرایران امروز
سال تولد۱۳۱۹
تاریخ نشر

بهمن ١٣١٩

شماره

س ٢ ش ١١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢١-٢٥
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش پیش دبستان, ارامنه, ایران امروز, کودکستان برسابه, كودكستان ها, مقاله
متن کامل

تاریخچه ی تأسیس و فعالیت های آموزشی و تفریحی کودکستان برسابه که در سال ۱۳۱۰ به عنوان نخستین کودکستان رسمی ایران از وزارت فرهنگ امتیاز کار گرفت.latest jordans | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff