تاتر اطفال کودکستان نمره ۲ در کانون بانوان

عنوانتاتر اطفال کودکستان نمره ۲ در کانون بانوان
گونهمقاله
شماره دسترسی٦٣٨٢
ناشراطلاعات
سال تولد۱۳۱۵
تاریخ نشر

دوشنبه ١٧ فروردین ١٣١٥

شماره

س ١٠ ش ٢٧٤٩

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاطلاعات, ک, کودکستان دولتی, کودکستان نمره دو دولتی, كودكستان ها, مقاله, نمایش
متن کامل

خلاصه ای از داستان نمایشی که کودکان کودکستان نمره ۲ در جلسه ی کانون بانوان اجرا کرده اند.latest Nike Sneakers | Nike Shoes