ب‍ی ‌ب‍ی‌ گ‍او

عنوانب‍ی ‌ب‍ی‌ گ‍او
گونهکتاب
شماره دسترسی۸۷۱ک
پدیدآورندگانم‍ازن‍دران‍ی‌, گ‌ ت‌
ناشرن‍دای‌ اس‍لام‌ م‍ش‍ه‍د ب‍ازار
مکان انتشار[مشهد]
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۲۸ ص
اندازه۲۴*۱۶س.م
پدیدآورندگان

ن‍وش‍ت‍ه‌ گ‌. ت‌. م‍ازن‍دران‍ی‌

موضوعادبیات تالیف, کتاب, گ‌. ت‌. م‍ازن‍دران‍ی‌, منظومه داستانی
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(رن‍گ‍ی‌)

بهاء

۲۰ريال

تیراژ۵۰۰۰ن
متن کامل