ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه اداره معارف و اوقاف

عنوانب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه اداره معارف و اوقاف
گونهسند
شماره دسترسی۶۰۲ت‌
فرستندهوزیر معارف و اوقاف,
گیرندهاداره معارف و اوقاف اصفهان (بازرسی),
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۶
تاریخ نشر

۱۷بهمن ۱۳۱۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعآموزش متوسطه, اداره معارف و اوقاف اصفهان (بازرسی), بخشنامه ها, سند, کتاب درسی, منابع نوشتاری, وزیر معارف و اوقاف
متن کامل

دادن امکان انتخاب کتاب های درسی فارسی به دبیران و مدیران مدارس برپایه‌ی دستور وزارتی و معرفی کتاب های فرائد الادب و دستور زبان عبدالعظیم قریب.Sports brands | Nike Air Max 270