بگذارید کودکان در سر میز غذا صحبت کنند

عنوانبگذارید کودکان در سر میز غذا صحبت کنند
گونهمقاله
نویسندگانحکمت, علی اصغر
تاریخ تولد - وفات

۱۲۷۱-۱۳۵۹

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۳۲

شماره

دوره۲۶ ش۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۶۵-۵۶۷
موضوععلی اصغر حکمت, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

انتقاد از مادرانی که اجازه صحبت کردن به اطفال بر سر میز غذا را نمی‌دهند و اشاره به فواید حرف زدن متناسب کودکان.Sports Shoes | Men's Footwear