بررسی مفاهیم و رفتارهای اجتماعی در کتابهای مناسب نوجوانان

عنوانبررسی مفاهیم و رفتارهای اجتماعی در کتابهای مناسب نوجوانان
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانسیداحمدیان, الهه, آهی (ایمن), لیلی
متن کامل

تحقیق و بررسی ۶۵ عنوان کتاب ایرانی اعم از داستان و غیر داستان که از طرف شورای کتاب کودک برای گروه سنی نوجوانان مناسب تشخیص داده شده‌اند و شناسایی مفاهیم اجتماعی با تاکید بر رفتار اجتماعی است که در این کتاب ها به آن پرداخته شده است.