بررسی اشکالات کتاب های درسی

عنوانبررسی اشکالات کتاب های درسی
گونهسند
شماره دسترسی۲۷ت‌
فرستندهم‍س‍ت‍ظرف‍ه‌), ح‍لاج‌ (دا
گیرندهوزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۵
تاریخ نشر

۱۶مهر ۱۳۱۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعح‍لاج‌ (دای‍ره‌ م‍طب‍وع‍ات‌ اداره‌ ک‍ل‌ ان‍طب‍اع‍ات‌ وزارت‌ م‍ع‍ارف‌ و اوق‍اف‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍س‍ت‍ظرف‍ه‌), حلاج(دایره مطبوعات اداره کل انطباعات وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه), سند, شرکت طبع کتب درسی, کتاب درسی, منابع نوشتاری, وزیر م‍ع‍ارف‌ و اوق‍اف‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍س‍ت‍ظرف‍ه‌, وزیر مع‍ارف‌ و اوق‍اف‌ و ص‍ن‍ایع‌ م‍س‍ت‍ظرف‍ه‌
متن کامل

بررسی اشکالات کتاب های درسی منتشر شده بوسیله شرکت طبع کتب درسی و پاسخ آن شرکت نسبت به اصلاح آن.jordan Sneakers | Zapatillas de running Nike - Mujer