بحث و بررسی: شناخت هنر کودک: بازی کودکان علل و انگیزه های بازی

عنوانبحث و بررسی: شناخت هنر کودک: بازی کودکان علل و انگیزه های بازی
گونهمقاله
نویسندگانمحمود, فرخنده،
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۳۸۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبازی, رستاخیز, فرخنده، محمود, مقاله
متن کامل

بررسی سابقه ی تاریخی بازی، نظریاتی درباره ی دلایل بازی، بازی و انرژی اضافی، تئوری های روان شناسی و جامعه شناسی.Nike footwear | GOLF NIKE SHOES