بحثی درباره اصول آموزش و پرورش

عنوانبحثی درباره اصول آموزش و پرورش
گونهمقاله
نویسندگانکاردان, علیمحمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۶-

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۹

شماره

دوره۳۱ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵-۱۵
موضوععلی محمد کاردان, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله راجع‌به تربیت و اصول آن می‌باشد ابتدا به تعریفی از لغت تربیت پرداخته و در مورد آن توضیح داده است و در ادامه راجع‌به تربیت عمدی و غیرعمدی توضیح داده است و نکته‌هایی را از بزرگان وفلاسفه عنوان نموده است در ادامه شالوده‌های از تعاریفی که راجع به تربیت تا اینجا انجام شده را ذکر کرده است . همینطور به مقایسه ویک معمار به هردو کار ساختن انجام می‌دهند پرداخته است و حدود عمل تربیت انسان را شرح داده‌اند وعقیده پیشینیان را راجع‌به حدودتربیت ذکر کرده است .