با کودکان تنبل و فراری از درس چه کنیم

عنوانبا کودکان تنبل و فراری از درس چه کنیم
گونهمقاله
نویسندگانپیروز, ن
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

آبان ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۴-۴۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعروانشناسی آموزش و پرورش, روانشناسی شخصیت, مقاله, مکتب مام, ن پیروز
متن کامل

بررسی علل فرار کودکان از درس و مدرسه .