بابا پستچی رادیو جانشین مادر << علی حرف نشنو >>

عنوانبابا پستچی رادیو جانشین مادر << علی حرف نشنو >>
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۵۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴
موضوعبرنامه كودک, برنامه های رادیویی, تربیت کودک, رستاخیز, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی ضرورت تحرک، کنجکاوی، ورزش و بازی برای کودکان، با نظارت و مراقبت پدر و مادران و انتقاد از برنامه ی کودک رادیو که بچه ها را از آب می ترساند.