بابا قلدر (۴)

عنوانبابا قلدر (۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمشیر, حسین
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

[۱۳۵۷]

شماره صفحهص ۴
وضعیت رنگ

طراحي( مداد )

موضوعبابا قلدر, تصویر, تصویر کتاب, حسین مشیر, منابع دیداری
متن کامل
بابا قلدر (۴)