بابا قلدر (۳۴)

عنوانبابا قلدر (۳۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمشیر, حسین
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

[۱۳۵۷]

شماره صفحهص ۳۴
وضعیت رنگ

طراحي(مداد)

موضوعبابا قلدر, تصویر, تصویر کتاب, حسین مشیر, منابع دیداری
متن کامل
بابا قلدر (۳۴)