اهمیت و لزوم راهنمایی تحصیلی و حرفه ای در ایران

عنواناهمیت و لزوم راهنمایی تحصیلی و حرفه ای در ایران
گونهمقاله
نویسندگانمحمد, مشایخی،
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۴۹

شماره

دوره۴۰ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۵
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مشایخی، محمد, مقاله
متن کامل

بررسی و مطالعه در مورد اهمیت و لزوم راهنمایی تحصیلی درایران پرداخته . در ابتدا هدف راهنمایی و تحول و مفهوم آن را شرح داده و سپس به مسئله راهنمایی در ایران و اقداماتی که برای اجرای برنامة دورة راهنمایی انجام گرفته و همچنین مشکلاتی که در راه اجرای این برنامه‌ها وجود دارد پرداخته است .Sport media | NIKE HOMME