انگولک به آئین نامه دبستانها مصوب هزار و هفتاد و ششمین جلسه شوریعالی فرهنگ

عنوانانگولک به آئین نامه دبستانها مصوب هزار و هفتاد و ششمین جلسه شوریعالی فرهنگ
گونهمقاله
نویسندگانبهرنگی, صمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۴۷

ناشردر بهرنگی، صمد. مجموعه مقالات. تبریز: شمس
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۶۳-۲۹۵
موضوعآیین نامه ها, شمس, صمد بهرنگی, مقاله
متن کامل

نقد و بررسی آیین نامه ی شورایعالی فرهنگ در زمینه ی امکانات و تجهیزات دبستان ها و سنجش آن با وضعیت موجود در روستاهای ایران.spy offers | THE SNEAKER BULLETIN