انگشتر حضرت سلیمان

عنوانانگشتر حضرت سلیمان
گونهمقاله
نویسندگانفارسی, محسن
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۲۵

شماره

دوره۵ ش۳۹ (۲۱۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱-۱۵
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم محسن فارسی

موضوعافسانه جادویی, ترقی, محسن فارسی, مقاله
متن کامل

خسرو که جوان تنگدستی است روزی به پیشنهاد یکی از دوستانش به سفر می رود. در راه به شهری می رسد که تبدیل به سنگ شده و بدن پادشاه آنجا نیز نیمی از سنگ و نیمی انسان است. پادشاه، ماجرای جادوی شهر و دزدیده شدن دخترش، گل لعل آفرید، را به دست دیو، برای خسرو تعریف می کند. حضرت سلیمان به خواب خسرو می آید و نشانی انگشتر خود را به او می دهد تا شهر را از شر دیو نجات بدهد. خسرو انگشتر را به دست می آورد و به جنگ دیو می رود، اورا می کشد و لعل آفرید را نجات می دهد. جادوی شهر می شکند و خسرو با دختر پادشاه عروسی می کند.