انجمن های خانه و مدرسه به خانه تکانی نیاز دارند

عنوانانجمن های خانه و مدرسه به خانه تکانی نیاز دارند
گونهمقاله
نویسندگانآهی (ایمن), لیلی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۸-

ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۵۴

شماره

س۱ ش۲۵۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴
موضوعآهی، لیلی (ایمن), انجمن های اولیا و مربیان, رستاخیز, مقاله
متن کامل

بررسی وظایف انجمن های خانه ومدرسه، علت ها و ضرورت تشکیل این انجمن ها، لزوم تغییر در آئین نامه ی آنها و گنجاندن چگونگی تشکیل و کار انجمن ها در برنامه ی تربیت معلم، لزوم تربیت کادر روان شناسی در مدرسه و مددکار اجتماعی در دانشگاه ها.Running sport media | Air Jordan XXX1 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov