امیر ارسلان نامدار(۵۰)

عنوانامیر ارسلان نامدار(۵۰)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمثقالی, فرشید
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٢-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٤٧

شماره صفحهص [٥٠]
وضعیت رنگ

چاپ دستی

موضوعامیر ارسلان نامدار, تصویر, تصویر کتاب, فرشید مثقالی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
امیر ارسلان نامدار(۵۰)