امتحانات مدارس شیراز

عنوانامتحانات مدارس شیراز
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۲۹ تیر ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۴۹ (۱۳۲۶)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعآمار آموزشی, امتحانات, شیراز, کوشش, مقاله
متن کامل

خبری درباره ی امتحان های ابتدایی و متوسطه ی مدرسه های شیراز و آمار قبولی آنها.