افسانه ‌های عامیانه

عنوانافسانه ‌های عامیانه
گونهمقاله
نویسندگانزرین کوب, عبدالحسین
تاریخ تولد - وفات

١٣٠١-١٣٧٨

ناشرسخن
سال تولد۱۳۳۳
تاریخ نشر

دی ١٣٣٣

شماره

دوره ٥ ش ١٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٩١٨-٩٢٦
موضوعافسانه عامیانه, افسانه ها, زرین‌‌کوب، عبدالحسین, سخن, مقاله
متن کامل

در این مقاله با اشاره به صبحی، به عنوان اولین گردآورنده ی افسانه ها این نکته گوشزد می شود که افسانه ها فقط ویژه ی کودکان نیستند و گوناگونی بسیار دارند. سپس به انواع افسانه‌ها اشاره شده است: افسانه‌های خیالی، افسانه‌های واقعی، افسانه‌های تاریخی و افسانه‌‌هایی که جنبه ی شوخی دارند. پس از آن افسانه‌‌ها در کشورهای مختلف مقایسه شده اند و به شباهت های آنها اشاره شده است.Best Authentic Sneakers | Nike Shoes, Sneakers & Accessories