افسانه های کوچک چینی

عنوانافسانه های کوچک چینی
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣٣٤ک
پدیدآورندگانشاملو, احمد
ناشرک‍ت‍‍اب‌ ن‍م‍ون‍ه‌
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان‌
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه۵۹ص‌
اندازه۵/۲۱*۵/۱۴ س.م
پدیدآورندگان

ب‍رگ‍رد‌ان‌ ‌اح‍م‍د ش‍‍ام‍ل‍و

موضوعاح‍م‍د ش‍‍ام‍ل‍و, ادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های چینی, حکایت, حكایت, کتاب, کتاب نمونه, مجموعه ها
گروه سنی(ج،د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

۳۲ریال

نوبت چاپچ‍‍اپ‌ ‌اول‌: ١٣٥١
متن کامل

مجموعه ی ۲۰ افسانه، شامل: در انتظار خرگوش؛ ماهى در مسیل؛ پسرى که به مرگ مادر رضا دهد ؛ و...