افسانه های قدیم اوکراین

عنوانافسانه های قدیم اوکراین
گونهکتاب
شماره دسترسی٦٠٥ک
پدیدآورندگان همکارسیمونیان, قازار
ناشرگوتنبرگ
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٢٧ص
اندازه٢/٢١*٥/١٤ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه و نگارش قازار سیمونیان

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های اوکراینی, قازار سیمونیان, کتاب, گوتمبرگ, گوتنبرگ, مجموعه ها
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٤٠ریال

متن کامل

مجموعه ی ۲۱ داستان، شامل: خروس و مرغ؛ روباه و گرگ؛ روباه و لک لک؛ و...jordan release date | Men’s shoes