اطلاعیه وزارت بهداری و بهزیستی

عنواناطلاعیه وزارت بهداری و بهزیستی
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۶۳۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
موضوعبهداشت کودک, رستاخیز, شناسنامه بهداشتی, کودکستان ها, مدرسه ها, مقاله, وزارت بهداری و بهزیستی
متن کامل

متن اطلاعیه ی وزارت بهداری و بهزیستی درباره ی ضرورت تهیه ی شناسنامه ی بهداشتی برای دانش آموزان سال اول دبستان و کودکستان پیش از نام نویسی در مدرسه و کودکستان.