اص‍ول‌ ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ و ان‍ش‍اء ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌

عنواناص‍ول‌ ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ و ان‍ش‍اء ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۸۸د
پدیدآورندگانشکیباپور, عنایت الله
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۶- ۱۳۶۳

پدیدآورندگان همکارنفیسی, سعید
عنوان فرعیب‍وی‍ژه‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا ودان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ه‍ا
ناشرفروغی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه۲۲۹ص‌
پدیدآورندگان

ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ن‍ای‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ش‍ک‍ی‍ب‍اپ‍ور؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ س‍ع‍ی‍د ن‍ف‍ی‍س‍ی

موضوعادبیات تالیف, انشا, س‍ع‍ی‍د ن‍ف‍ی‍س‍ی, سعید ن‍فی‍س‍ی, ع‍ن‍ای‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ش‍ک‍ی‍ب‍اپ‍ور, فروغی, فن نگارش, کتاب
متن کامل

مجموعه‌ای از مقالات، انشاهای گوناگون، اصول نامه‌نگاری رسمی و غیررسمی، قطعات ادبی، ....Sportswear Design | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021