اشکى بر اسفندیار

عنواناشکى بر اسفندیار
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٨٢ک
پدیدآورندگاناخوت, محمدرحیم
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٤-

عنوان فرعیبرداشت از شاهنامه، براى نوجوانان
ناشرنقش جهان
مکان انتشاراصفهان
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه۳۳ص
اندازه٥/٢١*٥/١٤ س.م
پدیدآورندگان

گردآورنده محمدرحيم اخوت

موضوعادبیات تالیف, بازنویسی, داستان حماسی, داستان فارسی, کتاب, محمد رحیم اخوت, محمدرحيم اخوت
گروه سنی(ج، د )
بهاء

٢٠ ريال

نوبت چاپچاپ اول: (١٣٥٤)
تیراژ۵۰۰۰ ن
متن کامل

روایت نبرد رستم و اسفندیار به نظم و نثر.Best jordan Sneakers | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp