اساسنامه رسیدگی به کتب دبیرستانی

عنواناساسنامه رسیدگی به کتب دبیرستانی
گونهمقاله
ناشرکتاب‌های ماه
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

فروردین ١٣٣٦

شماره

س ١ ش ٩

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٥٠٤-٥٠٦
موضوعکتاب درسی, کتاب های ماه, مقاله
متن کامل

این اساس نامه در چهار قسمت تهیه شده است: کتابهای درسی و ترتیب رسیدگی و اجازه تدریس آن ها در دبیرستان، تعیین شرایط چاپ و صحافی، تعیین قیمت کتاب، مقررات عمومی، که در زیر هر قسمت ماده قانون های مربوط به آن آمده است.Asics shoes | Nike Dunk Low Disrupt Pale Ivory - Grailify