از رشته گفتگوهای جشنواره ی کودکان و نوجوانان: سه ماه تعطیلی شاپور قریب

عنواناز رشته گفتگوهای جشنواره ی کودکان و نوجوانان: سه ماه تعطیلی شاپور قریب
گونهمقاله
عنوان فرعیروزهای سرگردانی و شبهای میگون "
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

یکشنبه ۱۵ آبان ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۷۶۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهمصور، عکس (سیاه و سفید)
موضوعرستاخیز, قریب، شاپور, مصاحبه ها, مقاله, هفت تیرهای چوبی (فیلم)
متن کامل

گفت و گو با شاپور قریب کارگردان فیلم «هفت تیرهای چوبی » درباره ی اولین فیلم بلندی که ساخته است .