از تدریس چه می خواهیم

عنواناز تدریس چه می خواهیم
گونهمقاله
نویسندگانشعاری نژاد, علی اکبر
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۴-

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۵
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۴۵

شماره

دوره۳۶ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۷-۳۳
موضوعتدریس, شعاری نژاد، علی اکبر, ماهنامه آموزش و پرورش, معلمان, مقاله
متن کامل

در این مقاله ابتدا از وظایف معلمان کشور که با توجه به مفاهیم می‌باشد سخن گفته است و یکی از این مفاهیم تدریس می‌باشد و آن را معنی کرده و معنی آن را در آموزش و پرورش قدیم و آموزش و پرورش جدید توضیح داده است و همچنین وظایف معلم را بعد از معنی کردن از نظر آموزش و پرورش جدید ذکر کرده و هرکدام را توضیح داده است .latest Running | New Balance 991 Footwear