ادبیات کودکان تازیانه نصیحت نیست: غرب گرائی در داستانهای کودکان

عنوانادبیات کودکان تازیانه نصیحت نیست: غرب گرائی در داستانهای کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسی١٢٧٩٨
نویسندگانانجوی شیرازی, ابوالقاسم
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٠-١٣٧٢

ناشراطلاعات
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

١٥ آذر ١٣٥٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٩
موضوعادبیات كودکان, اطلاعات, انجوی شیرازی، ابوالقاسم, مقاله
متن کامل

اشاره ای کوتاه به نارسایی های بنیادین در حوزه ی ادبیات کودکان به ویژه در زمینه ی گرایش این آثار به ادبیات غرب.Sports brands | Air Jordan Release Dates Calendar