اخبار فرهنگی: فعالیت فرهنگ اراک

عنواناخبار فرهنگی: فعالیت فرهنگ اراک
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۳۹

شماره

دوره۳۱ ش۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۱
موضوعاراک, دانشسراها, ماهنامه آموزش و پرورش, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

برای تربیت افراد محلی برای اشتغال به تدریس و آشنایی با اصول تعلیم و تربیت یک دانشسرای مقدماتی در آن شهر تأسیس شد . در سال جاری چهار باب دبستان در شهر و چند آموزشگاه در حومه باز شده است .buy shoes | JORDAN BRAND