اخبار ترکیه: شروع امتحانات در مدراس اکابر ملی

عنواناخبار ترکیه: شروع امتحانات در مدراس اکابر ملی
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۷۶ (۱۲۵۳)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعآمار آموزشی, امتحانات, ترکیه, کوشش, مقاله
متن کامل

آمار دانش آموزان و مدرسه ها در ترکیه و خبر برگزاری امتحان مدرسه های اکابر ملی.latest Running Sneakers | New Balance 247 "Castlerock" Buy Now , SneakerNews.com