اخبار بین المللی مربوط به کودک

عنواناخبار بین المللی مربوط به کودک
گونهمقاله
ناشرحمایت کودکان
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

آذر ۱۳۳۱

شماره

س۲ ش۱۰و۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۵
موضوعبهداشت کودک, حمایت کودکان, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

خبرهایی درباره ی نمایش چند فیلم از وضعیت بهداشتی کودکان، رسیدگی به وضع مسکن مردم از نظر بهداشت کودکان، توجه به مسئله ی کودکان یتیم و وضعیت مدرسه های کشورهای اتریش، هندوستان، شیلی، یونان و فرانسه.