ابوحامد

عنوانابوحامد
گونهکتاب
پدیدآورندگانحکیمی, محمود
متن کامل

مجموعه ى ۶ داستان، شامل: تیک‏تاک تیک‏تاک؛ پیامی برای عبدالله؛ صندوق اسرارآمیز؛ و...