آقا ... خانم ... کدام کلاس است

عنوانآقا ... خانم ... کدام کلاس است
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

آبان ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۴-۳۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتحصیل فرزندان, مشارکت والدین, مقاله, مکتب مام
متن کامل

در رابطه با نظارت والدین بر اوضاع درسی فرزندان و تأکید بر روش نصیحت کردن بر کودک .