آفت شیادان(۷)

عنوانآفت شیادان(۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمشیر, حسین
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

[١٣٥٦]

شماره صفحهص٧
وضعیت رنگ

طراحی(آب مرکب)

موضوعآفت شیادان, تصویر, تصویر کتاب, حسین مشیر, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
آفت شیادان(۷)