آفت شیادان(۱۷)

عنوانآفت شیادان(۱۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمشیر, حسین
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

[١٣٥٦]

شماره صفحهص١٧
وضعیت رنگ

طراحی( آب مرکب)

موضوعآفت شیادان, تصویر, تصویر کتاب, حسین مشیر, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
آفت شیادان(۱۷)