آشنایی با مرکز تئاتر کانون

عنوانآشنایی با مرکز تئاتر کانون
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

دی ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۱۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

اشاره به شروع فعالیت مرکز تئاتر کانون در سال ۱۳۵۱، اولین گروه حرفه ای که تشکیل شد و نمایشنامه های اجرا شده ی این گروه. سپس بررسی به وجود آمدن و فعالیت های، دیگر گروه های تئاتری کانون و تئاتر سیار و عروسکی، برنامه های آموزشی گروه تئاتر و عروسک سازی به همراه اشاره ای کوتاه به امور عمومی و اداری مرکز تئاتر کانون.