گزارشی در باب فرهنگ و هنر مردم گیلان ( مدارس گیلان )

عنوانگزارشی در باب فرهنگ و هنر مردم گیلان ( مدارس گیلان )
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد1347
تاریخ نشر

دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۴۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶
وضعیت رنگ

مصور

موضوعآیندگان, مدرسه ها, مقاله, منابع نوشتاری, مواد برنامه درسی, گیلان
متن کامل

فهرستی از نام مدارس گیلان تا پیش از سال ۱۳۱۴ و نام دروسی که در این مدارس تدریس می شده و اشاره به تغییر محتوای دروس در بعد از سال ۱۳۱۴.