کتابخانه مدرسه مهران

کتابخانه مدرسه مهران
عنوانکتابخانه مدرسه مهران
گونهعکس
شماره دسترسی8-107ع
سال انتشار1336
تاریخ نشر

1336؟

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه غیر دولتی, مدرسه فرهاد, مدرسه مختلط, مدرسه مهران, کتابخانه آموزشگاهی
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل