پرورشگاه تهران

عنوانپرورشگاه تهران
گونهسند
شماره دسترسی۶۳۹۷ت‌
فرستندهاداره مرکزی وزارت‌ ع‍دل‍ی‍ه‌,
گیرندهوزارت داخله,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1301
تاریخ نشر

4جدی 1301=(4دی 1301)

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعاداره مرکزی وزارت‌ ع‍دل‍ی‍ه‌, سند, منابع نوشتاری, وزارت داخله
متن کامل

گ‍زارش‌ اداره‌ م‍دع‍ی‌ ال‍ع‍م‍وم‌ از وض‍ع‍ی‍ت‌ دارالای‍ت‍ام‌ ت‍ه‍ران‌ ومکاتباتی برای بهبود شرایط نامناسب کودکان در این پرورشگاه.