نور الهدی منگنه و لله‌اش محمد تقی بیگ

نور الهدی منگنه و لله‌اش محمد تقی بیگ
عنواننور الهدی منگنه و لله‌اش محمد تقی بیگ
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس
منابع

شمه‌اي از خاطرات من، 1344، ص 5.

متن کامل