نامه سپاس

عنواننامه سپاس
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۰۷ت‌
فرستندهباغچه بان, ثمینه
گیرندهشهی‍دی‌, رضا قلی
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار1352
تاریخ نشر

23مهر1352

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعثمینه‌ باقچه‌بان‌، (مدیرآموزشگاه کرولال های باغچه بان), ث‍م‍ی‍ن‍ه‌ ب‍اغ‍چ‍ه‌ب‍ان‌، (مدیرآموزشگاه کرولال های باغچه بان), رضا قلی شهیدی, رضاقلی‌ شهی‍دی‌, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

نامه سپاس از خدمات رضا قلی شهیدی در آم‍وزش‍گ‍اه‌ک‍رولال‍ه‍ای‌ ب‍اغ‍چ‍ه‌ب‍ان‌ در س‍م‍ت‌ ن‍اظم‌ م‍درس‍ه‌ در س‍ال‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۴۴ ت‍ا۱۳۵۲ به وسیله ثمینه باغچه بان.