لی لی لی لی حوضک(۸)

لی لی لی لی حوضک(۸)
عنوانلی لی لی لی حوضک(۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگردادخواه, بهمن
تاریخ تولد - وفات

١٣١٩-

سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[8]
وضعیت رنگ

نقاشی(اکلیریک)

موضوعبهمن دادخواه, تصویر, تصویر کتاب, لی لی لی لی حوضک, منابع دیداری, کتاب تصویری
متن کامل